Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

             Krav MagaKrav maga (hebrejsky קרב מגע‎‎, krav=boj, maga=dotyk, kontakt, tedy česky kontaktní boj, boj z blízka) je systém sebeobrany, který představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka Izraelských obranných sil, izraelské národní policie a dalších izraelských bezpečnostních složek. Krav maga bylo zařazeno do učebních osnov izraelských středních škol, jeho techniky jsou předváděny a nacvičovány ve výchovných a naučných institucích řízených izraelským ministerstvem školství. Krav maga není sport, ale příprava na boj zblízka na život a na smrt.

Oficiálně se systém Krav maga začal vyvíjet po 2. světové válce v prostředí, kde Izrael byl již od svého vzniku ve válce se svými sousedy a nemohl si dovolit posílat své nové vojáky na několikaměsíční přípravné kempy. Proto nově založený stát potřeboval systém boje zblízka, který musel být velmi rychle zvládnutelný, snadno zapamatovatelný a zejména velmi efektivní. Tímto nelehkým úkolem byl pověřen Imi Lichtenfeld (zakladatel systému krav maga), původem z Bratislavy, který zodpovídal za fyzickou přípravu a boj zblízka u všech vojenských složek. Po svém odchodu z aktivní služby upravil systém pro policejní účely a civilní použití. Už během Imiho života byl systém dále rozvíjen Eyalem Yanilovem, dlouholetým asistentem Imiho a současným předsedou KMG (Krav Maga Global), a několika hlavními instruktory KMG.

Dnes krav maga používají všechny složky Izraelských ozbrojených sil (regulérní síly i speciální jednotky Sajeret), zpravodajské služby Mosad a Šin Bet, americké CIA, FBI, DEA, U.S. Marshals a další federální agentury, některé složky amerického letectva a pobřežní stráže, dále několik amerických policejních sborů (včetně SWAT týmů), francouzská elitní jednotka GIGN, Belgická armáda a další.

Bojový systém krav maga
Krav maga je moderní, praktickou, prověřenou soustavou sebeobranných technik, pečlivě koncipovaných tak, aby odpovídaly podmínkám současného, rychle se měnícího světa. Vyznačuje se natolik logickým a koherentním přístupem ke konfliktním situacím a sebeobranným technikám, že potenciálnímu praktikantovi umožňuje dosáhnout relativně vysokého stupně dovedností v poměrně krátkém čase.

Celý systém je zpracován do tří proudů: – pro užití v ozbrojených silách, policejními složkami a v civilní sféře.

Díky tomu získalo umění krav maga vysoké uznání ze strany jak zkušených borců boje zblízka, tak od expertů bojových umění, od vojenských a policejních autorit, a to jak pro vysokou praktickou aplikovatelnost, tak pro jednoduchost a realistický, od všeho zbytečného balastu oproštěný přístup k otázce osobní bezpečnosti.

Krav maga se díky svým vynikajícím charakteristikám prezentuje jako ideální souhrn sebeobranných metod pro muže i ženy, osoby mladé i staré, pro lidi více či méně fyzicky vybavené.

Celý systém Krav maga v sobě slučuje dvě integrální a na sebe navazující části: sebeobranu a boj zblízka v konfliktní situaci.

Krav maga učí především reálný boj muže proti muži, a to i v případech asymetrického boje, kdy je protivník ozbrojen – nožem, holí, palicí, střelnou zbraní či granátem, v přečíslení počtem protivníků, či v jiné taktické výhodě, jež by ve sportu byla považována za neetickou. Krav maga předvádí a učí i zákroky podnikané
ve prospěch třetí osoby a demonstruje, jak má člověk reagovat, je-li napaden dvěma ozbrojenými útočníky.


Stejně jako ostatní bojová umění, má i krav maga svůj pozdrav. Jedná se o úklonu spojenou s výkřikem „Kida!“ (hebrejský význam: „úklona“). Při úkloně jsou obvykle ruce zatnuté v pěst a tělo se nakloní o cca 30°.

Základní pravidla
Podstatou celého systému je naučit se registrovat vyhrocenou situaci a vycítit nebezpečí možného napadení. Zejména mladí lidé jsou velmi výbušní a potřebují se učit sebeovládání a potlačovat v sobě tendenci řešit konfrontace násilím.

Aplikace tohoto principu v praxi tedy znamená, že nejprve je nutné pokusit se fyzické konfrontaci vyhnout. Pokud však dojde k napadení, je nutné odpovědět přiměřenou silou k dostatečnému odvrácení hrozby a vymanit se z nebezpečí.

K dalším pravidlům systému Krav maga patří:
 • Nezranit se – v případě zranění hledat způsoby, jak útočníka paralyzovat i za změněných podmínek.
 • Zachovat zdrženlivost – nevychloubat se svou znalostí sebeobranných technik a vyhýbat se zbytečným konfliktům. Ovládat své ego a kontrolovat pohnutky vlastní mysli. Být ochoten přijmout kritiku a dokázat se řídit pokyny druhých.
 • Reagovat správně – dělat správné věci na správných místech ve správný čas. Vyřešit efektivně konfliktní situaci znamená nejen využít ve střetnutí všechny své schopnosti a znalosti, ale i zakalkulovat a maximálně zužitkovat vše, co se nachází v místě konfliktu.
 • Být výkonný – to jest výkonný natolik, aby nebylo nutné protivníka zabít. Trénovaný praktik Krav Magy nemusí nezbytně svému protivníkovi způsobit zranění a konflikt dokáže řešit rychle a účinně. Snaží se i v nebezpečných situacích vidět v protivníkovi svého bližního. Na druhé straně plně respektuje odedávna platný zákon: Chce-li tě někdo zabít, zabij ho ty dříve!, platný v situacích, kdy v boji o holý život neexistuje jiná alternativa.
Základní poučky
 • Vyhýbejte se zranění – pečlivě zvažte rizika spojená s určitou činností, pokud možno co nejvíce se vyhýbejte všem aktivitám, z nichž by pro vás plynulo nebezpečí. Zásadně byste měl(a) vůči svému okolí vystupovat smířlivě a defenzivně. Krav maga preferuje především techniky obranné.
 • Techniky Krav maga vznikly především s ohledem na využití přirozených reakcí a reflexů.
 • Braňte se a útočte nejkratší možnou cestou, vyrazte z kterékoliv pozice a při volbě techniky berte ohled na vlastní bezpečí a na výhody, jež vám volená technika skýtá.
 • Odpovězte na útok správně zvolenou akcí, odpovídající podmínkám, za nichž konflikt probíhá. Pečlivě, ale bleskově zvažte charakter vaší obranné reakce a odhadněte sílu, jež je třeba do obranné akce vložit (s ohledem na vyvarování se zbytečných, resp. zbytečně těžkých zranění).
 • Útočte přesně na citlivá a zranitelná místa, abyste získal(a) nad protivníkem rychle převahu.
 • Použijte ke své obraně i protiútoku jakýkoliv nástroj nebo předmět, jenž je právě po ruce.
 • Krav maga neobsahuje žádná svazující pravidla, předpisy, technická omezení ani zákazy obvyklé ve sportech.
 • Základní pravidla pro trénink: od osvojení si jednotlivých technik přejít k vypracování vlastních rutinních postupů, mentálním cvičením a postupně přejít od specificky definovaných technik k improvizovaným akcím, vycházejícím z dynamiky modelových situací.


Bojové techniky

 • S vlastním protiúderem nečekat až na dokončení obrany, ale oba pohyby provést zároveň: Obranný chvat (oblouk kruhové obrany) i vlastní protiútok (úder či chvat) začít oba najednou, ve stejný okamžik. Boj není souboj, aby se útočné role spravedlivě střídaly: Toto je zásadní rozdíl proti např. karate, kde druhá prostá technika začíná až po dokončení první, a především proti šermu, kde má bojovník skutečně jen jediný nástroj k boji, meč. Naopak v Krav maga bojovník, aby přežil, může a musí použít jakkoli cokoli nebo jakoukoli další část svého těla, i několik zároveň.
  • Vlastní pohyby vycházejí z nohou a přenášení váhy, ne z rotace celého trupu: Rotace trupem by umožnila (sice silný) úder jen jednou polovinou těla. Naopak, vlastní pohyby (obranné i útočné zároveň) vycházejí z nohou
   a celkového přenesení váhy vpřed, což pomáhá jak síle tak i udržení blízkého kontaktu s protivníkem. Z nohou vychází i síla přímého úderu: Ten je jen krátký, navíc bez nápřahu.
 • Vždy raději upřednostnit zranění končetiny, než zranění samotného trupu vlastního těla.
 • I zraněním končetin se lze vyhnout správně provedenou technikou krytí. Například ruce s nožem se bránit jejím zachycením až za zápěstím, na předloktí, což dává větší prostor od čepele nože, než se snažit zachytit přímo zápěstí nebo snad i samu pěst.

Zakázané bojové techniky

V samotném boji je pro přežití dovoleno vše, pro účely výcviku se tudíž procvičují všechny typy obrany. Podle intenzity výcviku se předpokládá odpovídající ochranná výstroj, jako například suspensor, a je povoleno vše, co tréninkového sparring partnera trvale nepoškodí.

Krav Maga v České republice
V České republice se neoficiálně s Krav Maga začalo již v roce 2003. Avšak trvalo dalších pět let, než se prvním instruktorům podařilo úspěšně absolvovat instruktorský kurz a následně otevřít českou pobočku. Nyní je u nás přes deset oficiálních míst, kde se Krav Maga trénuje. A v téměř dvou desítkách dalších měst se připravují budoucí instruktoři. Mimo pravidelných kurzů se po celé republice pořádají pravidelné semináře a to jak pro tuzemské bezpečnostní sbory, tak pro širokou veřejnost. Prezidentem české sekce KMG byl Eyalem Yanilovem jmenován Jakub Otipka. Ten je také předsedou Občanského sdružení Krav Maga, které zaštiťuje rozvoj a výuku systému v České republice.

 
Členové Občanského sdružení Krav Maga spolupracují na profesionální úrovni s mnoha vládními, soukromými i neziskovými organizacemi (např. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, Útvar rychlého nasazení, Útvar pro ochranu ústavních činitelů, Celní správa ČR, Vojenská Policie, jednotlivé Městské policie; z civilního sektoru např. pro RedBull, záchranné služby a mnoho dalších).

Jejich zaměstnancům a klientům poskytují profesionální pomoc, učí je, jak předcházet útokům, jak správně reagovat na určité konfliktní situace a hlavně – jak se efektivně případnému napadení ubránit.
Díky obrovskému zájmu veřejnosti o výuku systému Krav Maga byly stanoveny dvě hlavní priority pro nejbližší období. Těmi je šíření výuky systému do všech koutů republiky a vytvoření vlastního tréninkového centra. Proto vedení české sekce ve spolupráci s vedením KMG zpracovalo akční plán rozvoje Krav Maga v České republice, jehož nejvýraznější částí je právě Program přípravy instruktorů. Ten má za cíl připravit vybrané jedince na úspěšné zvládnutí instruktorského kurzu a na následnou instruktorskou práci. Stejně jako po celém světě, je i v České republice kladen veliký důraz na to, aby se systém neučili násilníci a členové extrémistických hnutí, i proto je jednou z hlavních podmínek pro přijetí do kurzů předložení čistého výpisu z rejstříku trestů.


 
Tradiční bojové sporty Systém Krav Maga
Formální, rituálně orientované, poměrně složité k naučení „špinavý boj“ bez pravidel přiblížený co nejvíce reálnému prostředí
Předpoklad adaptace studentů na systém Uzpůsobení systému potřebám a omezením studentů
Učí pohyby převzaté od zvířat Studenti rozvíjejí především svoje přirozené pohyby a reflexy
Závodní soutěže, katy, rituály Spoléhá na „plynulý pohyb“ při obraně
Studenti mohou dosáhnout vyšších ocenění po 10, až 20 letech tréninku Studenti zvládají techniky v relativně krátkém čase
Rituálně orientované pohyby pocházejících z dávných dob mečů a šípů Moderní přístupy k výuce – studenti se učí chovat ve stresových podmínkách
Jako u všech sportů i zde jsou pravidla, zakázané pohyby atd. Bez pravidel, používání všeho co je možné.
Neučí se a nepřebírá techniky od ostatních bojových sportů Sestává se z mixu technik ze všech různých bojových sportů doplněných o moderní pojetí taktiky pouličního boje
Většina bojových sportů v jejich původní podobě není reálným sebeobranným systém. Studenti se učí chovat ve stresových situacích, ve stavu zaskočení, při násilných střetech, což je výborné pro realistickou sebeobranu v nepředvídatelném prostředí jakým ulice jsou.
 


 

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3528 | 39%)
Ne (2705 | 30%)
Gaku-do je cesta, která vás naučí používat základní prvky sebeobrany, tuto cestu vám nabízím.........
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one